Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

Η Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) είναι μία οικονομική και πολιτική ένωση 27 ευρωπαϊκών κρατών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε για να τεθεί τέλος στους συχνούς και αιματηρούς πολέμους μεταξύ των γειτονικών χωρών που κατέληξαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρώτος της στόχος ήταν η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας, με το σκεπτικό ότι οι χώρες που συνδέονται με εμπορικές συναλλαγές δημιουργούν μεταξύ τους οικονομικές αλληλεξαρτήσεις, γεγονός που ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο συγκρούσεων.Από το 1950, με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα αρχίζει η ένωση των ευρωπαϊκών χωρών σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο με στόχο τη διασφάλιση διαρκούς ειρήνης, τα έξι ιδρυτικά μέλη είναι το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες. Το 1957, με τη Συνθήκη της Ρώμης ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), ή «Κοινή Αγορά».

Το 1986 υπογράφεται η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, η οποία παρέχει τη βάση για ένα φιλόδοξο εξαετές πρόγραμμα που αποσκοπεί στην εξάλειψη των εμποδίων στο ελεύθερο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη οδηγεί στη δημιουργία της «Ενιαίας Αγοράς» στην οποία μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα άνθρωποι, προϊόντα, κεφάλαια και υπηρεσίες. Στη συνέχεια, η Ένωση δημιούργησε μια τεράστια ενιαία αγορά με κοινό της νόμισμα το ευρώ.
Τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. περιλαμβάνουν (κάθε θεσμικό όργανο είναι και σύνδεσμος) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.(Για περισσότερα πατήστε το σύνδεσμο http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/68/el.pdf
Εκτός από τα θεσμικά όργανα, η Ένωση διαθέτει ορισμένους άλλους οργανισμούς που διαδραματίζουν ειδικευμένο ρόλο όπως Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κ.λ.π.
Παράλληλα, έχουν συσταθεί και λειτουργούν ειδικευμένοι οργανισμοί. Πρόκειται για αποκεντρωμένους οργανισμούς που εκτελούν ορισμένα τεχνικά επιστημονικά ή διαχειριστικά καθήκοντα με στόχο την παροχή στήριξης στα κράτη-μέλη της ΕΕ και στους πολίτες.
H Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σημαία της Ευρώπης καθιερώθηκε στις 21 Απριλίου 1986Η σημαία της ΕΕ δεν είναι μόνο σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της ενότητας και της ταυτότητας της Ευρώπης γενικότερα.
Η σημαία της ΕΕ περιέχει 12 κίτρινα αστέρια σε κύκλο με μπλε φόντο. Τα αστέρια συμβολίζουν τα ιδανικά της ενότητας, της αλληλεγγύης και της αρμονίας ανάμεσα στους λαούς της Ευρώπης.
Ο αριθμός των αστεριών δεν έχει καμία σχέση με τον αριθμό των κρατών μελών. Ο κύκλος είναι σύμβολο ενότητας.

Σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27 κρατών μελών από το 2008

Οι πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ είναι παράλληλα και πολίτες της Ένωσης γιατί μπορούν να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στο έδαφός των κρατών μελών και να εκλέγουν και να εκλέγονται μια φορά κάθε πέντε έτη στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως και στις δημοτικές εκλογές του τόπου κατοικίας τους. Ένας από τους βασικούς στόχους της ΕΕ είναι η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο στο εσωτερικό της όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ. 
Προσπάθησε να παίξεις πατώντας το σύνδεσμο http://ec.europa.eu/0-18/wrc_index_en.jsp?main=true&initLang=EL
και αυτό το σύνδεσμο http://europa.eu/kids-corner/countries/flash/index_el.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: